Oranges licenser overdrages til Telia pr. 31. september

Oranges licenser overdrages til Telia pr. 31. september

Den midlertidige overdragelse er sket på anmodning fra Orange og sker som led i TeliaSonera-koncernens planlagte overtagelse af Oranges aktiviteter i Danmark.

Der er tale om to tilladelser til 2. generations mobilnet (GSM900 og

DCS1800) og en tilladelse til 3. generations mobilnet, såkaldt 3G.

Godkendelsen indebærer, at TeliaSonera-koncernen skal disponere over den ene af de to 3G-tilladelser enten ved tilbagelevering til IT- og Telestyrelsen eller ved en overdragelse – godkendt af IT- og Telestyrelsen – til en tredjepart senest den 31. januar 2005.

Herudover skal TeliaSonera-koncernen tilbagelevere den ene af hver af de to GSM900- og DCS1800-tillladelser senest 31. december 2005. Ved overdragelsen medfølger de til tilladelsen knyttede rettigheder og pligter.

IT- og Telestyrelsen vil allerede nu igangsætte den nødvendige proces, så tilbageleverede frekvenser kan bringes i spil på ny.

IT- og Telestyrelsens afgørelse er truffet efter frekvenslovens § 18, og i overensstemmelse med forarbejderne hertil har IT- og Telestyrelsen ved godkendelsen af overdragelsen bl.a. taget i betragtning, om konkurrencen begrænses og herunder, om der sker en uhensigtsmæssig koncentration af aktørerne på det relevante marked.

IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at TeliaSonera -koncernen ved en midlertidig overdragelse ikke opnår varig indflydelse på de overdragne tilladelser.

Derimod sikrer overgangsperioden begge selskabers kunder mod tekniske problemer, såsom afbrydelser mv., da TeliaSonera-koncernen får mulighed for trinvist at samle kunderne på ét net.

Herudover har IT- og Telestyrelsen godkendt, at der sker overdragelse af Oranges øvrige frekvenstilladelser (to landmobil- og to

radiokæde-tilladelser) til TeliaSonera-koncernen.